سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مؤسسه امام خميني(ره) 
پژوهشگر 
 
 
پژوهش تدوين فلسفه اسلامي 
تدریس 
مؤسسه امام خميني(ره) 
مدرس 
 
 
فلسفه تطبيقي