تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
1380 
فلسفه 
مک گیل کانادا 
 
فوق لیسانس 
 
فلسفه ومنطق تطبیقی 
دانشگاه مک گیل کانادا 
 
خارج