میز گرد فلسفه شناسی رابطه فلسفه و عرفان (2)
32 بازدید
محل نشر: معرفت فلسفی » پاییز 1384 - شماره 9 » (35 صفحه - از 11 تا 45)
نقش: مصاحبه شونده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
چکیده در این نشست، در باب رابطه فلسفه و عرفان، به جایگاه فلسفه و عرفان اسلامی و مناسبات آن دو اشاره شده است. در تاریخ فلسفه اسلامی، هر چه به پیش میآییم، احساس میکنیم که فلسفه و عرفان به هم نزدیک شدهاند. در آثار فلاسفه متأخّر، این بحث به گونهای به هم آمیخته که گاهی برای افراد عادی، تفکیک یک متن فلسفی از یک متن عرفانی آسان نیست. سؤال این است که آیا فلسفه و عرفان، دو علم و دو نوع معرفت متمایز هستند؟ اگر دو نوع معرفت هستند، وجه تفاوت و تمایز و اشتراکاتشان به چیست؟ روش تحصیل آنها چیست؟ جایگاه «حکمت» در بین سایر مشربهای فلسفی، مبدأ پیدایش عرفان نظری، تأثیر و تأثر عرفان نظری و فلسفه بر همدیگر، شیوه مقایسه فلسفه و عرفان با یکدیگر و جایگاه شهود و شریعت نزد عرفای مسلمان، و نسبت بین فلسفه و عرفان در غرب مجموع سؤالاتی است که استادان مدعو در این نشست بدانها پاسخ دادهاند. کلید واژهها تجربه عرفانی، حکمت، فلسفه، برهان، عرفان نظری، شهود عرفانی.