حرکت جوهری و تجدید امثال: تأملات و پرسش ها
37 بازدید
محل نشر: معرفت فلسفی » تابستان 1385 - شماره 12 » (34 صفحه - از 11 تا 44)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
حرکت جوهری و تجدّد امثال تأمّلات و پرسش ها([1]) چکیده صدرالدین شیرازی با طرح نظریه حرکت جوهری، بحث حرکت در فلسفه را به ساحت مابعدالطبیعی بسیار عمیق تری از آنچه در گذشته بوده است، می رساند. وی نه به ادراک حسی از حرکات سطحی قناعت می کند و نه به ذوق عارفانه و شاعرانه بسنده می نماید، بلکه بر مبنای یک هستی شناسی اصالة الوجودی با براهین گوناگون حرکت عام و بنیادین عالم مادی را اثبات می کند و بر پایه آن، برای بسیاری از مسائل پیچیده فلسفی پاسخ های راهگشایی عرضه می کند. نوشتار حاضر، حاصل تأمّلاتی پیرامون این نظریه و تدقیق در براهین و نتایج آن است. نتیجه این تأمّلات، طرح ملاحظات و پرسش هایی است که امید است اعتنا به آنها، در تعمیق و پیشبرد این بحث سودمند واقع شود. کلید واژه ها حرکت جوهری، قوّه و فعل، موضوع حرکت، حرکت اعراض، اصالت وجود، تشخص، غایت داری، تجدّد امثال